Weird Science

Autor

Auto­rem tej strony i przed­sta­wio­nych tutaj mate­ria­łów jestem ja, czyli Marek Ples. Z wyksz­tałc­e­nia jestem bio­tech­no­lo­giem. W prze­szło­ści zaj­mo­wa­łem się zagad­nie­niami gene­tyki, a także medy­cyny. Obec­nie dok­to­ry­zuję się w zakre­sie inży­nie­rii bio­me­dycz­nej spe­cja­li­zu­jąc się w bio­me­cha­tro­nice.

Ilustracja

Z przy­jem­no­ścią zaj­muję się wszel­kimi for­mami popu­la­ry­za­cji wie­dzy z zakresu dzie­dzin ści­słych.

Ilustracja

Nau­kami przy­rod­ni­czymi i elek­tro­niką inte­re­suję się od bar­dzo dawna, wła­ści­wie od wcze­snego dzie­cińs­twa. Na szczę­ście moje zain­te­re­so­wa­nia spot­kały się ze zro­zu­mie­niem rodziny.

Ilustracja

Pro­fe­sor Jan Gaj w swo­jej książce "Labo­ra­to­rium fizyczne w domu" napi­sał, że fizyk to czło­wiek, który nie wyrósł z roz­kręca­nia zegarka dziadka po to tylko, by dowie­dzieć się co jest wew­nątrz i jak to wła­ści­wie działa. Myślę, że można tę myśl roz­wi­nąć na przed­sta­wi­cieli wszyst­kich nauk przy­rod­ni­czych. Moim zda­niem ciągłe pow­ta­rza­nie zaklęcia "Co-Jak-Dla­czego?" pozwala zro­zu­mieć świat i doce­nić jego piękno.

Oprócz przed­sta­wio­nych na tej stro­nie zain­te­re­so­wań posia­dam też inne. Uwiel­biam dobrą książkę, a także nieco ambit­niej­sze kino. Jestem też pasjo­na­tem muzyki poważnej, ale nie tylko. Muzyka współcze­sna ma także wiele do zao­fe­ro­wa­nia.

Jeśli miałbyś ochotę wymie­nić ze mną jakie­kol­wiek swoje prze­my­śle­nia na któryś z wymie­nio­nych tema­tów to zapra­szam. Dane kon­tak­towe znaj­dziesz tutaj.

Marek Ples

Aa