Weird Science

Halo wokół słońca

Halo jest jed­nym z moich ulu­bio­nych zja­wisk, jakie zacho­dzą w atmos­fe­rze naszej pla­nety. Muszę przy­znać, że obec­ność na nie­bie wiel­kiego, świe­tli­stego pier­ście­nia ze Słońcem umiej­sco­wio­nym w jego środku robi na mnie za każdym razem wspa­niałe wra­że­nie.

Tego rodzaju zja­wi­sko optyczne pow­staje w wyniku zała­ma­nia pro­mieni sło­necz­nych w sze­ścio­kąt­nych kolum­no­wych krysz­tałk­ach lodu zawie­szo­nych w powie­trzu. Gdy świa­tło prze­cho­dzi przez dwie boczne ścianki krysz­tału usta­wione do sie­bie pod kątem 60°, to mini­malny kąt odchy­le­nia pro­mieni przy takiej dro­dze jest w przy­bli­że­niu równy 22° - dla kolo­rów skła­do­wych występują nie­wiel­kie odchy­le­nia od tej war­to­ści, dla­tego halo cza­sem bywa barwne. Naj­więcej świa­tła zała­muje się pod kątem nie­wiele więk­szym od mini­mal­nego, dla­tego halo jest naj­ja­śniej­sze tuż przy jego wew­nętrz­nej kra­wędzi i słab­nie w kie­runku na zew­nątrz. Inte­re­su­jące skutki daje też fakt, że świa­tło nie zała­muje się w opi­sa­nych warun­kach pod kątem mniej­szym niż 22°, co spra­wia, że niebo jest ciem­niej­sze wew­nątrz halo niż poza nim. Efekt ten jest ana­lo­giczny do ciem­nego pasa nieba, leżącego między pier­wot­nym a wtór­nym łukiem tęczy - feno­men ten jest nazy­wany Pasem Alek­san­dra

Halo poja­wia się w obec­no­ści - z grub­sza na linii obser­wa­tor-Słońce - pew­nych rodza­jów chmur, np. pie­rza­stych typu Cir­rus, które są zbu­do­wane z dro­bin lodu i uno­szą się wysoko w atmos­fe­rze Ziemi. Zja­wi­sku mogą towa­rzy­szyć także inne piękne i cie­kawe feno­meny. Wspom­nieć tu należy choćby słońca pozorne, czyli par­he­liony.

Obser­wa­cje

09.06.2024, około godziny 11:00 - Dąbrowa Gór­ni­cza
warunki miej­skie

Kolejny (pra­wie) pełny okrąg halo - wspa­niały widok!

Fot. 1

Cho­dzimy po ziemi, ale zaw­sze warto pod­nieść głowę - tam w górze dzieją się naprawdę cie­kawe i piękne rze­czy.
11.05.2024, około godziny 12:00 - Jaworzno, ogród
warunki miej­skie

Dziś mia­łem oka­zję zoba­czyć pełny okrąg halo wokół słońca - okazę dosyć wyjąt­kową, bo jak wiemy, halo często jest widoczne jedy­nie we frag­men­tach. Obser­wa­cja tego świe­tli­stego pier­ście­nia spra­wiła, że poczu­łem się jak świa­dek nie­zwy­kłego spek­ta­klu natury.

Fot. 2

Całe niebo zasnute było deli­kat­nymi chmu­rami pie­rza­stymi.
27.04.2024, około godziny 09:30 - Kato­wice, Śród­mie­ście
warunki miej­skie

Pra­wie pełny krąg halo, a dodat­kowo widoczne barwy - taki widok nie zda­rza się zbyt często.

Fot. 3

Halo naj­ła­twiej obser­wo­wać usta­wia­jąc się w ten spo­sób, aby słońce ukryło się za jakąś przesz­kodą - uni­kamy wtedy ośle­pie­nia bla­skiem naszej dzien­nej gwiazdy.
07.09.2020, około godziny 14:00 - Jaworzno
warunki miej­skie

Tym razem pre­zen­tuję foto­gra­fię cze­goś, co może przy­po­mi­nać minia­tu­rową tęczę. Wiemy jed­nak, że nie występuje ona nigdy po tej samej stro­nie nieba co Słońce, poza tym wymaga innych warun­ków do pow­sta­nia. Fakt, że przed­sta­wiony feno­men ma postać łuku o środku zlo­ka­li­zo­wa­nym w miej­scu zaj­mo­wa­nym przez naszą dzienną gwiazdę - ukrytą za świer­kiem - prze­ko­nuje nas, że jest to tak naprawdę halo.

Fot. 4

Nie widzimy jed­nak całego okręgu, a jedy­nie jego frag­ment. Halo ma jed­nak naj­czę­ściej postać bez­barw­nego, bia­łego okręgu - tak więc piękne kolory w tym przy­padku dosko­nale wyna­gra­dzają frag­men­ta­rycz­ność zja­wi­ska
30.04.2020, około godziny 10:00 - Jaworzno
warunki miej­skie

Mimo, że tym razem można było zaob­ser­wo­wać jedy­nie frag­ment pier­ście­nia, to widok był szcze­gól­nie piękny, ponie­waż zaob­ser­wo­wany feno­men był wyraźnie kolo­rowy.

Fot. 5

Mimo nie­do­sko­na­ło­ści foto­gra­fii wyko­na­nej na szybko apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym wbu­do­wa­nym w tele­fon komór­kowy, można zau­wa­żyć deli­katne, ale wyraźne barwy: wew­nętrzna część łuku jest bar­dziej czer­wona, zew­nętrzna zaś nie­bie­skawa.
24.04.2020, około godziny 12:00 - Biel­sko-Biała
warunki miej­skie

To halo było zasko­cze­niem, ponie­waż chmury były tego dnia prak­tycz­nie nie­zau­wa­żalne.

Fot. 6

Halo pow­stało tym razm naj­wy­raźn­iej na krysz­ta­łach lodu zawie­szo­nych dosyć rów­no­mier­nie w atmos­fe­rze, two­rzących jed­no­rodne zam­gle­nie, nie zaś oddzielne chmury.
08.10.2019, około godziny 09:00 - Zabrze
warunki miej­skie

Marz­nąc dziś w dro­dze na Wydział spo­gląda­łem z nadzieją w niebo, ponie­waż zau­wa­ży­łem cha­rak­te­ry­styczne for­ma­cje z chmur. Nie zawio­dłem się i wcho­dząc już pra­wie do budynku mogłem podzi­wiać dosyć ład­nie zary­so­wany krąg halo wokół Słońca.

Fot. 722.06.2019, około godziny 11:00 - Jaworzno
warunki miej­skie

Odpo­wied­nio deli­katne zach­mu­rze­nie utwo­rzone w dużej mie­rze z wyso­kich chmur pie­rza­stych spo­wo­do­wało, że zja­wi­sko to mogłem dziś obser­wo­wać z przy­do­mo­wego ogrodu w godzi­nach oko­ło­po­łu­dnio­wych.

Fot. 8

Pamiętaj­cie: głowa do góry! Tam naprawdę dzieją się bar­dzo cie­kawe rze­czy!
Feno­men halo był daw­niej postrze­gany jako znak od siły wyższej, często złow­różbny.

Marek Ples

Aa