Weird Science

M97 - Mgławica Sowa

Mes­sier 97 znana też jako Mgła­wica Sowa jest mgła­wicą pla­ne­tarną znaj­du­jącą się w odle­gło­ści około 2030 lat świetl­nych od Zie­mii w gwiaz­do­zbio­rze Wiel­kiej Nie­dźw­ie­dzicy. Jej wiek jest sza­co­wany na około 6 do 8 tysięcy lat. Obiekt ten ma w przy­bli­że­niu okrągły prze­krój z sub­telną struk­turą wew­nętrzną, którą two­rzą trzy główne kon­cen­tryczne pow­łoki, przy czym naj­bar­dziej zew­nętrzna z nich jest o około 20-30% więk­sza od wew­nętrz­nej. Wygląd mgła­wicy przy­po­mi­na­jący głowę sowy (głów­nie ciemne plamy podobne do oczu) jest wyni­kiem budowy pow­łoki wew­nętrz­nej, która nie jest kuli­sta, lecz becz­ko­ksz­tałtna i usta­wiona pod kątem 45° w sto­sunku do kie­runku, w jakim ją widzimy.

Aby odna­leźć mgła­wicę na noc­nym nie­bie, należy spoj­rzeć na połu­dniowo-wschodni rejon skrzyni Wiel­kiego Wozu, wokół gwiazdy Merak (Beta Ursae Majo­ris, β UMa). Stam­tąd, M97 znaj­duje się nieco ponad 2,5 stop­nia w kie­runku połu­dniowo-wschod­nim, w stronę gwiazdy Phecda (Gamma Ursae Majo­ris, γ UMa).

Ilustracja
Poło­że­nie mgła­wicy M 97

Obser­wa­cje

26.06.2024, około godziny 00:00 - Jaworzno, ogród
warunki miej­skie, wysoki poziom zanie­czysz­cze­nia świa­tłem

Mgła­wica Sowa jest sto­sun­kowo ciem­nym obiek­tem i nawet w naj­lep­szych warun­kach nie zaob­ser­wu­jemy jej gołym okiem. Jeśli cho­dzi o obser­wa­cje wizu­al­nie, to za pomocą małego nie­wiel­kiego tele­skopu lub sil­nej lor­netki lor­netki 20×80 dostrze­żemy ją w postaci mgli­stej plamki pozba­wio­nej szcze­gółów. Aby dostrzec bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne cechy mgła­wicy w postaci ciem­nych plam przy­po­mi­na­jących oczy sowy - czemu mgła­wica zaw­dzięcza swą nazwę - potrzebny jest tele­skop o aper­tu­rze 15-20cm lub więk­szej. Jed­nak naj­lep­szą metodą obser­wa­cji jest w tym przy­padku, jak w przy­padku innych obiek­tóœ głębo­kiego nieba, reje­stra­cja foto­gra­ficzna o dłu­gim cza­sie eks­po­zy­cji (Fot.1).

Masa samej mgła­wicy jest nie­wielka, bo wynosi jedy­nie 0,13 masy Słońca (0,13M). W jej skład wcho­dzi głów­nie wodór H, hel He, azot N, tlen O i siarka S, a wszystko to przy gęsto­ści gęsto­ści mniej­szej niż 100 cząstek na cen­ty­metr sze­ścienny. Jej zew­nętrzny pro­mień wynosi około 0,91 roku świetl­nego i powięk­sza się się z pręd­ko­ścią 27-39 km/s.

Cen­tralna gwiazda o jasno­ści 14m na końc­o­wych eta­pach ewo­lu­cji odrzu­ciła dużą część swo­jej mate­rii (która ufor­mo­wała mgła­wicę), żeby następ­nie prze­ksz­tałcić się w bia­łego karła. Obiekt ten ma obec­nie masę wyno­szącą 55-60% masy Słońca, ale jest przy tym wie­lo­krot­nie jaśniej­szy i goręt­szy od naszej dzien­nej gwiazdy. W bia­łym karle nie odby­wają się już pro­cesy syn­tezy jądro­wej, więc będzie on powoli stygł na dro­dze wypro­mie­nio­wa­nia ener­gii.

Para­me­try foto­gra­fii 1:

  • suma­ryczny czas eks­po­zy­cji: 70 minut (stack 70 kla­tek RAW po 60s, z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­niej ilo­ści kla­tek typu dark, bias i flat)
  • ISO: 1500
  • tele­skop w sys­te­mie New­tona (150/750), eks­po­zy­cja w ogni­sku głów­nym
  • zasto­so­wano filtr, pozwa­la­jący na zmniej­sze­nie wpływu sztucz­nego zanie­czysz­cze­nia świa­tłem i świe­ce­nia atmos­fery
  • sta­tyw: gło­wica para­lak­tyczna z pro­wa­dze­niem w osi rek­ta­scen­cji, wyju­sto­wana metodą dry­fową z wyko­rzy­sta­niem ste­row­nika wła­snej kon­struk­cji.

Lite­ra­tura dodat­kowa:

Marek Ples

Aa