Weird Science

Prawa autorskie

Strona chro­niona jest pra­wem autor­skim zgod­nie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych.

Posia­da­czem praw autor­skich do mate­ria­łów zamiesz­czo­nych na stro­nie pod adre­sem weird­science.eu jest Marek Ples, posia­dacz adresu poczty elek­tro­nicz­nej moze.dzi­s@g­mail.com. Pra­wem objęte są wszyst­kie występu­jące na stro­nie opisy doświad­czeń, mate­ria­łów, zja­wisk itp. Chro­nione są także sche­maty i rysunki pod­pi­sane przez autora oraz zdjęcia (zdjęcia w pełnej roz­dziel­czo­ści posia­da­jące odpo­wied­nią sygna­turę w postaci adresu strony www.weird­science.eu oraz ich minia­tury, które są chro­nione mimo tego, że nie posia­dają wspom­nia­nej sygna­tury). Jeśli gra­fika pocho­dzi ze źródła innego niż od autora, to jest to wyraźnie wska­zane.

W przy­padku opu­bli­ko­wa­nych na stro­nie za zgodą redak­cji arty­ku­łów wyda­nych wcze­śniej w cza­so­pi­smach popu­lar­no­nau­ko­wych, nau­ko­wych i tech­nicz­nych (spis tutaj), decy­zja leży w gestii pod­miotu posia­da­jącego prawa do tych mate­ria­łów. Gra­fiki w nich umiesz­czone nie posia­dają więc sygna­tury www.weird­science.eu. Autor posiada jed­nak w dal­szym ciągu autor­skie prawa oso­bi­ste do wspom­nia­nych mate­ria­łów. Fakt publi­ka­cji w cza­so­pi­śmie jest zasy­gna­li­zo­wany na początku każd­ego takiego arty­kułu.

Autor dopusz­cza możl­i­wość nie­ko­mer­cyj­nego kopio­wa­nia i roz­pow­szech­nia­nia mate­ria­łów przed­sta­wio­nych na stro­nie. Wymaga to jed­nak każd­o­ra­zowo jego zgody, szcze­gól­nie w wypadku dosłow­nego kopio­wa­nia tre­ści. W razie potrzeby należy pisać pod adres poczty elek­tro­nicz­nej dostępny w dziale kon­takt. W przy­padku opu­bli­ko­wa­nych na stro­nie za zgodą redak­cji arty­ku­łów wyda­nych wcze­śniej w cza­so­pi­smach popu­lar­no­nau­ko­wych, nau­ko­wych i tech­nicz­nych (spis tutaj), decy­zja leży w gestii pod­miotu posia­da­jącego prawa do tych mate­ria­łów.

Brak pod­po­rząd­ko­wa­nia się do przed­sta­wio­nych tutaj posta­no­wień może być pod­stawą do wsz­częcia postępo­wa­nia kar­nego.

Umiesz­cza­nie linku do strony weird­science.eu w innych ser­wi­sach jest jak naj­bar­dziej pożądane i nie wymaga zgody autora. Podob­nie ma się rzecz z kodami otwie­ra­jącymi na obcych stro­nach filmy autora zamiesz­czone w ser­wi­sie You­tube. Zachęcam do współp­racy.

Marek Ples

Aa