Weird Science

Łatwopalna piana

Pro­sto i efek­tow­nie!

Pro­po­no­wane doświad­cze­nie należy do bar­dzo pro­stych, a jed­no­cze­śnie dających nie­sa­mo­wity efekt wizu­alny. Kto by się spo­dzie­wał, że piana może się wspa­niale palić? Widok pło­nącej piany wpra­wia widzów w rosnące zacie­ka­wie­nie.

Bez nudze­nia - do pracy

Potrze­bu­jemy:

Jedy­nie pro­pan-butan może się wyda­wać czymś trud­nym do zdo­by­cia. Można go jed­nak kupić w kio­skach jako gaz do napełn­ia­nia zuży­tych zapal­ni­czek:

Ilustracja

źródło: http://www.testn­to­ols.co.nz/image.php?object_type=pro­duct&image_id=1946, dostęp: 10.11.2011

Następ­nie należy zało­żyć cieńką pla­sti­kową rurkę na zawo­rek zbior­niczka z gazem. Jej drugi koniec zanu­rzamy w naczy­niu zawie­ra­jącym nie­wielką ilość roz­tworu deter­gentu w wodzie. W momen­cie prze­pusz­cza­nia gazu powinna zacząć się two­rzyć piana:

Piana jest wytwa­rzana w kie­liszku jedy­nie dla cie­kaw­szego efektu wizu­al­nego.

Ostrze­że­nie: Należy zacho­wać ostrożn­ość przy pracy z łatwo­pal­nym gazem. W pobliżu nie może być żad­nego źródła otwar­tego ognia!. Autor nie bie­rze jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie mogące pow­stać szkody. Robisz to na wła­sne ryzyko!

Po wytwo­rze­niu odpo­wied­niej ilo­ści piany możemy ją ostrożnie zapa­lić.

Piana pali się jasnym pło­mie­niem. Jest to spo­wo­do­wane tym, że zawiera ona pro­pan-butan. Mie­sza­nina tych węglo­wo­do­rów pali się w powie­trzu, utle­nia­jąc się do dwu­tlenku węgla i wody.

Życzę miłej i pou­cza­jącej zabawy:)

Lite­ra­tura dodat­kowa

Marek Ples

Aa