Weird Science

Wahająca się świeca

Doświad­cze­nie to jest jed­nym z naj­prost­szych możl­i­wych. Otrzy­many efekt jest jed­nak na tyle cie­kawy, że warto poświęcić chwilkę na przy­go­to­wa­nie.

Mate­riały

Potrze­bu­jemy:

Świecę należy przy­go­to­wać tak, by można ją było zapa­lić z obu stron jed­no­cze­śnie. Świeczkę należy prze­bić igłą pośrodku, tak by po opar­ciu na dwóch szklan­kach świeczka mogła się swo­bod­nie wahać. Powinno to wyglądać mniej więcej tak jak na poniższym zdjęciu:

Ilustracja

Świecę należy zapa­lić z obu stron jed­no­cze­śnie; po jakimś cza­sie zaob­ser­wu­jemy waha­nia o rosnącej ampli­tu­dzie. Można to zoba­czyć na poniższym fil­mie:

Wyja­śnie­nie

Czym jest spo­wo­do­wany ten ruch? Waha­nia są wyni­kiem prze­su­wa­nia się środka ciężk­o­ści: pło­mień powo­duje upłyn­nie­nie para­finy, która ska­puje w postaci kro­pel. Cięższy koniec świeczki znaj­duje się u dołu, wtedy następuje sil­niej­sze nagrze­wa­nie para­finy i jej obfit­szy stru­mień ska­puje na pod­łoże. Z tego powodu koniec ten staje się lżej­szy, aż w pew­nym momen­cie prze­waża drugi koniec, gdzie pow­ta­rza się ana­lo­giczne zja­wi­sko. Skut­kuje to cyklicz­nymi wyhy­le­niami świe­co­wej huśt­awki.

Życzę miłej i pou­cza­jącej zabawy:)

Lite­ra­tura dodat­kowa:

Marek Ples

Aa