Weird Science

M1 - Mgławica Kraba

Mgła­wica Kraba jest znana też po pro­stu jako Krab. Po raz pierw­szy obiekt ten zaob­ser­wo­wał Bevis na początku lat trzy­dzie­stych XVII wieku, umiesz­cza­jąc go w swoim dziele Ura­no­gra­phia Bri­tan­nica, będącym oczy­wi­ście atla­sem nieba. Jak często bywa w nauce, zupełnie nie­za­leżnie od niego mgła­wicę odkrył Char­les Mes­sier w sierp­niu 1758 roku, pod­czas prób obser­wa­cji komety Hal­leya. Zda­rze­nie to skło­niło Mes­siera do utwo­rze­nia kata­logu obiek­tów podob­nych do zaob­ser­wo­wa­nego, w celu unik­nięcia w przy­szło­ści ich pomy­łek z kome­tami. Był to początek słyn­nego kata­logu Mes­siera. Mgła­wica Kraba, co logiczne, otrzy­mała w nim zasz­czytne pierw­sze miej­sce. Z tego powodu bywa ona nazy­wana też Mes­sier 1, lub po pro­stu M1.

Mgła­wica ma związek z super­nową zau­wa­żoną głów­nie przez astro­no­mów chińs­kich w 1054 roku. Jej odle­głość od Ziemi wynosi około 6300 lat świetl­nych, a śred­nica w przy­bli­że­niu 11 lat świetl­nych. W cen­trum mgła­wicy znaj­duje się pul­sar emi­tu­jący bły­ski w zakre­sie od pro­mie­nio­wa­nia gamma do fal radio­wych. Obraca się on z dużą pręd­ko­ścią - 30 razy w ciągu sekundy.

Obser­wa­cje

22.09.2020 - Jaworzno, ogród
warunki miej­skie, wysoki poziom zanie­czysz­cze­nia świa­tłem

Tym razem chciałbym przed­sta­wić zdjęcie, które - mimo, że mocno nie­do­sko­nałe - dało mi bar­dzo wiele rado­ści.

Nie­wiele minut przed godziną 24 skie­ro­wa­łem obiek­tyw apa­ratu foto­gra­ficz­nego pra­wie dokład­nie na wschód (z nie­wiel­kim odchy­le­niem półn­oc­nym) tak by jego pole widze­nia objęło obszar znaj­du­jący się na wyso­ko­ści około 20 stopni nad hory­zon­tem. Było miłym zasko­cze­niem, że na tej foto­gra­fii o cza­sie naświe­tla­nia rów­nym 10 minut - czyli dosyć krót­kim jak na obiekty głębo­kiego kosmosu - w pobliżu gwiazdy Tian­guan sta­no­wiącej zetę Byka (ζ Tau) zau­wa­ży­łem wydłu­żoną i nieco roz­mytą plamkę świetlną.

Przy zasto­so­wa­niu więk­szych zbli­żeń można zau­wa­żyć cha­rak­te­ry­styczną włók­ni­stą struk­turę Mgła­wicy Kraba. Przy pierw­szej spo­sob­no­ści posta­ram się wyko­nać kolejne, być może dosko­nal­sze foto­gra­fie tego obiektu.

Para­me­try foto­gra­fii 1:

  • suma­ryczny czas eks­po­zy­cji: 12 minut (stack 24 kla­tek RAW po 30s, z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­niej ilo­ści kla­tek typu dark, bias i flat),
  • ISO: 2500,
  • obiek­tyw: typu zoom (wyko­rzy­stano fmax=250mm),
  • prze­słona: f/4 (najm­niej­sza możl­iwa w przy­padku wyko­rzy­sta­nego obiek­tywu),
  • sta­tyw: gło­wica para­lak­tyczna z pro­wa­dze­niem w osi rek­ta­scen­cji, wyju­sto­wana metodą dry­fową z wyko­rzy­sta­niem ste­row­nika wła­snej kon­struk­cji.

Marek Ples

Aa