Weird Science

Fajerwerki zapalane lodem

Możl­iwe?

Pomysł roz­pa­le­nia ognia przy pomocy lodu wydaje się conajm­niej dziwny. Ciężko sobie wyo­bra­zić coś mniej przy­dat­nego jako pod­pałka. W jed­nym z doświad­czeń (dostęp­nym tutaj) udo­wod­ni­li­śmy już, że odpo­wied­nio wyko­rzy­stana woda może dopro­wa­dzić do gwałt­ow­nego zapłonu. Poni­żej przed­sta­wiam nieco zmo­dy­fi­ko­waną wer­sję doświad­cze­nia, w której gwałt­owny zapłon będzie wyni­kiem dzia­ła­nia zesta­lo­nego H2O.

Potrzebne mate­riały

Musimy zao­pa­trzyć się w:

Ostrze­że­nie: Należy sto­so­wać ręka­wiczki och­ronne i nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia skóry rea­gen­tami. Pod­czas mie­sza­nia pyłu cyn­ko­wego i reszty skład­ni­ków wszyst­kie sub­stan­cje muszą być całk­o­wi­cie suche! Skład­ni­ków nie wolno ucie­rać razem, ponie­waż może to spo­wo­do­wać groźny wybuch. Skład­niki należy deli­kat­nie mie­szać na kawałku kar­tonu za pomocą dre­wienka. Mie­sza­niny nie wolno prze­cho­wy­wać! Doświad­cze­nie należy prze­pro­wa­dzać pod wyciągiem lub na zew­nątrz. Autor nie bie­rze jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie mogące pow­stać szkody. Robisz to na wła­sne ryzyko!

Pokaz!

Na kawałku kar­tonu za pomocą dre­wienka mie­szamy 4g pyłu cyn­ko­wego, 0,4g azo­tanu baru, 1g chlorku amonu oraz 4g azo­tanu amonu. Wszyst­kie skład­niki muszą być ide­al­nie suche! Skład­niki należy mie­szać deli­kat­nie i powoli, w żad­nym wypadku nie wolno ich ucie­rać razem! Pow­stałą mie­sza­ninę usy­pu­jemy na odnio­od­por­nej płytce (cera­micz­nej, azbe­sto­wej lub meta­lo­wej) w postaci nie­wiel­kiego kop­czyka:

Ilustracja

Następ­nie na mie­sza­ninę wykła­damy kawa­łek lodu. Po paru sekun­dach mie­sza­nina zapala się gwałt­ow­nie bla­do­zie­lo­nym pło­mie­niem:

Wyja­śnie­nie

W sta­nie suchym sub­stan­cje nie rea­gują ze sobą. Obecna na powierzchni lodu mikro­sko­pijna war­stewka wody wystar­cza do roz­po­częcia sil­nie egzo­ter­micz­nej reak­cji redox między cyn­kiem, a azo­ta­nem amonu. Reak­cja jest przy­spie­szana przez chlo­rek amonu i azo­tan baru. Obec­ność soli baru jest także odpo­wie­dzialna za zie­loną barwę pło­mie­nia.

Życzę miłej i pou­cza­jącej zabawy:)

Lite­ra­tura dodat­kowa:

Marek Ples

Aa