Weird Science

Mnóstwo piany - katalityczny rozkład nadtlenku wodoru

Dla efektu!

Per­hy­drol jest 30% roz­two­rem nad­tlenku wodoru w wodzie. Jest bez­barwną i bez­wonną cie­czą o gęsto­ści mini­mal­nie więk­szej niż woda. Wyka­zuje silne wła­ści­wo­ści żrące, w kon­tak­cie ze skórą powo­duje miej­scowe zmiany mar­twi­cze.

Per­hy­drol jest sto­so­wany jako silny śro­dek utle­nia­jący w prze­my­śle che­micz­nym. Sto­suje się go pow­szech­nie przy pro­duk­cji wielu barw­ni­ków orga­nicz­nych, także przy pro­duk­cji ini­cju­jących wybu­cho­wych nad­tlen­ków jak na przy­kład nad­tle­nek ace­tonu.

Nad­tle­nek wodoru jest bar­dzo nie­tr­wały i w obec­no­ści pew­nych kata­li­za­to­rów z łatwo­ścią roz­kłada się na tlen i wodę według rów­na­nia:

Ilustracja

Wła­śnie tą reak­cję wyko­rzy­stamy do wytwo­rze­nia che­micz­nej piany.

Do dzieła!

Wykaz potrzeb­nych mate­ria­łów nie jest długi:

Ostrze­że­nie: Per­hy­drol jest sil­nym utle­nia­czem i ma silne wła­ści­wo­ści żrące. Należy sto­so­wać ręka­wiczki i oku­lary och­ronne! Pow­stała piana zawiera jod - może trwale zabar­wić dło­nie. Należy uni­kać kon­taktu ze skórą. Autor nie bie­rze jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie mogące pow­stać szkody. Robisz to na wła­sne ryzyko!

Per­hy­drol należy ostrożnie wlać do naczy­nia o wąskiej szyjce. Następ­nie trzeba dodać kilka kro­pel płynu do mycia naczyń. Naczy­nie usta­wiamy na gład­kiej powierzchni i szyb­kim ruchem wsy­pu­jemy nie­wielką ilość jodku potasu. Roz­pocz­nie się burz­liwa reak­cja, której efek­tem będzie wytwo­rze­nie dużej ilo­ści gorącej piany:

Nawet z małej ilo­ści mie­sza­niny pow­staje spora objętość piany:

Wyja­śnie­nie tego faktu jest pro­ste. Jodek potasu jest sil­nym kata­li­za­to­rem roz­kładu per­hy­drolu. Dzięki niemu nad­tle­nek wodoru roz­kłada się według powyższego rów­na­nia na wodę i tlen. W obec­no­ści w roz­two­rze deter­gentu tlen zostaje uwięziony i pow­staje piana.

Innym doświad­cze­niem, w trak­cie którego wyko­rzy­stu­jemy natle­nek wodoru jest gwałt­owny roz­kład per­hy­drolu.

Życzę miłej i pou­cza­jącej zabawy:)

Lite­ra­tura dodat­kowa

Marek Ples

Aa