Weird Science

Bajeczne morza

Wpis ten przy­go­to­wuję w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny, nazy­wany też często Lanym Ponie­działk­iem. Nie każdy jed­nak wie, że Wiel­ka­noc ma pewne inte­re­su­jące powiąza­nia z jedy­nym natu­ral­nym sate­litą naszej pla­nety. Wspom­niane święto jest ruchome, to zna­czy w każdym roku wypada w inny dzień. Jak jed­nak wyzna­cza się ten ter­min? Oka­zuje się, że Nie­dziela Wiel­ka­nocna jest zaw­sze naj­bliższą nie­dzielą następu­jącą po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księżyca.

Nie­długo przed wspom­nianą pełnią wyko­na­łem foto­gra­fię Księżyca, którą przed­sta­wiam poni­żej.

Obser­wa­cja

04.04.2020, około godziny 21:00 - Jaworzno, ogród
warunki miej­skie, wysoki poziom zanie­czysz­cze­nia świa­tłem

Poniższa foto­gra­fia została wyko­nana jako tzw. one shot, czyli pow­stała bez wyko­rzy­sta­nia dodat­ko­wych tech­nik obra­zo­wa­nia, w szcze­gól­no­ści bez stac­ko­wa­nia. Dzięki temu jest ona zbli­żona do obrazu, który każdy z nas może zaob­ser­wo­wać np. przez lor­netkę. Strzałka wska­zuje kie­ru­nek półn­ocny, nato­miast biały kon­tur ozna­cza obszar, który sfo­to­gra­fo­wa­łem już wcze­śniej i opi­sa­łem wraz z szcze­gółami tutaj.

Poni­żej przed­sta­wiam ozna­cze­nia umożl­i­wia­jące loka­li­za­cję na foto­gra­fii, a także nazwy naj­ła­twiej­szych do zau­wa­że­nia mórz księży­co­wych (po łaci­nie i w języku pol­skim), a dodat­kowo także trzech kra­te­rów, których odna­le­zie­nie może uła­twiać orien­ta­cję na tar­czy naszego sate­lity.

Morza:
 • α - Mare Imbrium (Morze Desz­czów)
 • β - Oce­a­nus Pro­cel­la­rum (Ocean Burz)
 • γ - Mare Humo­rum (Morze Wil­goci)
 • δ - Mare Nubium (Morze Chmur)
 • ε - Mare Nec­ta­ris (Morze Nek­taru)
 • ζ - Mare Foe­cun­di­ta­tis (Morze Obfi­to­ści lub Żyzno­ści)
 • η - Mare Cri­sium (Morze Prze­si­leń)
 • θ - Mare Tra­nqu­il­li­ta­tis (Morze Spo­koju)
 • ι - Mare Sere­ni­ta­tis (Morze Jasno­ści)
 • κ - Mare Vapo­rum (Morze Opa­rów)
 • λ - Mare Fri­go­ris (Morze Zimna)
 • μ - Mare Cogni­tum (Morze Poznane)
 • ν - Mare Insu­la­rum (Morze Wysp)
 • ξ - Mare Spu­mans (Morze Pie­niące)
Kra­tery:
 • 1 - Coper­ni­cus
 • 2 - Tycho
 • 3 - Plato

Moim zda­niem nazwy opi­sa­nych for­ma­cji geo­lo­gicz­nych Srebr­nego Globu kryją w sobie poe­tyc­kie piękno - budzą one tajem­ni­cze i miłe mojemu sercu sko­ja­rze­nia.

Para­me­try foto­gra­fii 1:

 • czas eks­po­zy­cji: 1/320s
 • ISO: 800
 • obiek­tyw: typu zoom (wyko­rzy­stano fmax=250mm)
 • prze­słona: f/4 (najm­niej­sza możl­iwa w przy­padku wyko­rzy­sta­nego obiek­tywu)
 • sta­tyw: lekki, foto­gra­ficzny.

Marek Ples

Aa