Weird Science

Gwałtowny rozkład perhydrolu

Nad­tle­nek wodoru raz jesz­cze

O reak­cji roz­kładu nad­tlenku wodoru mówi­li­śmy już przy wytwa­rza­niu che­micz­nej piany. Przy­pom­nijmy jed­nak suma­ryczną reka­cję roz­kładu tego związku na tlen i wodę:

Ilustracja

W przy­padku otrzy­my­wa­nia piany zasto­so­wa­li­śmy kata­li­za­tor w postaci jodku potasu. Dużo wydaj­niej­szymy kata­li­za­to­rami roz­kładu nad­tlenku wodoru są związki man­ganu takie jak na przy­kład man­ga­nian(VII) potasu o wzo­rze KMnO4. Można go nabyć w aptece.

Do dzieła

Ostrze­że­nie: Per­hy­drol jest sil­nym utle­nia­czem i ma silne wła­ści­wo­ści żrące. Należy sto­so­wać ręka­wiczki i oku­lary och­ronne! Man­ga­nian potasu może trwale zabar­wić dło­nie. Należy uni­kać kon­taktu ze skórą. W cza­sie reak­cji wytwa­rza się wysoka tem­pe­ra­tura - kro­ple wrzącej mie­sza­niny reak­cyj­nej mogą się roz­pry­ski­wać. Należy zacho­wać odpo­wied­nią odle­głość. Autor nie bie­rze jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie mogące pow­stać szkody. Robisz to na wła­sne ryzyko!

Doświad­cze­nie naj­le­piej prze­pro­wa­dzić na zew­nątrz. Do naczy­nia z nie­wielką ilo­ścią per­hy­drolu należy szyb­kim ruchem wsy­pać małą ilość KMnO4. Nastąpi bar­dzo gwałt­owna reak­cja: ciecz zacz­nie wrzeć i bul­go­tać, z naczy­nia unie­sie się snop roz­grza­nej pary wod­nej wymie­sza­nej z tle­nem. Należy zacho­wać ostrożn­ość.

KMnO4 pro­wa­dzi do gwałt­ow­nego roz­kładu nad­tlenku wodoru na wodę i tlen. Następuje silne nagrze­wa­nie.

Cie­ka­wostka: Nad­tle­nek wodoru o stęże­niu 80% sto­so­wany był jako utle­niacz paliwa rakie­to­wego w sys­te­mie napędu V2 - pierw­szego uda­nego poci­sku bali­stycz­nego w histo­rii.

Życzę miłej i pou­cza­jącej zabawy:)

Lite­ra­tura dodat­kowa

Marek Ples

Aa